Make your own free website on Tripod.com


 
      โปรแกรมวัคซีนสำหรับสุนัขในประเทศไทย
 
Pomeranian

อายุสุนัข ชนิดวัคซีน หมายเหตุ
6 สัปดาห์ วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข หรือลำไส้อักเสบติดต่อ เฉพาะในกรณีที่สัตวแพทย์ พิจารณาแล้วว่า ลูกสุนัขมี ความเสี่ยงสูง ต่อ โรคดังกล่าว
8 สัปดาห์ วัคซีนรวมไข้หัดสุนัข และลำไส้อักเสบติดต่อ -
10 สัปดาห์ วัคซีนรวมไข้หัดสุนัข และลำไส้อักเสบติดต่อ -
12 สัปดาห์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขที่มี ความเสี่ยงสูงอาจพิจารณา ทำวัคซีนก่อน 12 สัปดาห์ และให้ทำวัคซีนซ้ำเมื่อลูกสุนัขอายุได้ 12 สัปดาห์
16 สัปดาห์ วัคซีนป้องกัน โรคลำไส้อักเสบ ติดต่อ -
6 เดือน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -

                                       ***หลังจากนั้นฉีดกระตุ้นทุกโรคทุกปี
                อ้างอิงข้อมูลจาก " สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย "