Make your own free website on Tripod.com


 
              Hound Group
 
Basset Hound

Hound Group
- สามารถแบ่งสุนัขกลุ่มนี้ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ Sight Hound กับ Scent Hound ในขณะที่กลุ่ม Sight hound จะสามารถมองเห็นเหยื่อได้จากระยะไกลและไล่ล่า เหยื่อจนเหยื่ออ่อนเพลีย Scent hound จะสามารถขุดค้นพบเหยื่อโดยการ ดมกลิ่น สุนัขในกลุ่ม Scent hound มักถูกนำไปทำงานกับตำรวจ เพื่อเป็นสุนัข ดมยาเสพติดและระเบิด สุนัขหลายพันธุ์ในกลุ่มนี้มักจะถูกนำไปวิ่งแข่งเนื่องจาก ความสามารถที่พิเศษสุดในสุนัขกลุ่มนี้คือความเร็วในการวิ่งซึ่งสามารถวิ่งด้วย ความเร็วถึง 35 ไมล์/ช.ม. ตัวอย่างสุนัขกลุ่มนี้ได้แก่ Afghan Hound, Blood Hound, Basset Hound, Dachshund, Whippet, Basenji, Basset Fauve de Bretagne, Beagle, Black and Tan Coonhound, Borzoi, Foxhound, GreyHound, Harrier, Irish Wolfhound, Otterhound, Rhodisian ridgeback, Saluki