Make your own free website on Tripod.com


 
            การทำแผล
 
BloodHound

บาดแผลเป็นเหตุฉุกเฉินและเกิดขึ้นได้บ่อย และสาเหตุต่าง ๆ กัน เช่น โดนของมีคมบาด ถูกทำร้ายจากคนหรือจากสุนัขด้วยกัน แผลเล็กบ้างใหญ่บ้าง ตื้นบ้าง ลึกบ้าง แตกต่างกันไป ตามปกติแล้วการรักษาบาดแผลเป็นหน้าที่ของสัตวแพทยืแต่เมื่อมีความจำเป็นต้องทำเอง ให้ปฏิบัติดังนี้
- ุ ถ้าเลือดออกมามากให้ปฏิบัติดังหัวข้อ การห้ามเลือด
ุ -ตัดขนรอบแผลออกเพื่อให้เห็นแผลได้ชัดไม่สกปรกรุงรัง ระมัดระวังอย่างให้ขนร่วงเข้าไปในแผล
-ป้องกันเชื้อโรคเข้าแผลด้วยการล้างแผลด้วยน้ำสะอาด น้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ จากนั้นซับให้แห้ง เอาสิ่งแปลกปลอมที่หลงเหลืออยู่เช่น กรวด หิน ดิน ทราย เศษแก้ว เศษขน ออกให้หมด
-ุ ใส่ยาใส่แผลสำหรับแผลสด เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ยางแดง ยาเหลือง ทาให้ทั่วบาดแผลและบริเวณข้างเคียง อย่าใช้สำลีชุบทิงเจอร์ไอโอดีนจนชุ่มยังใสแผลเพราะจำทำให้เกิดอันตรายได้
-หากบาดแผลกว้างควรปิดแผลด้วยผ้ากอซ พร้อมกับใช้พลาสเตอร์ชนิดเหนียวปิดทับป้องกันผ้ากอซหลุด แผลจะได้สะอาดอยู่เสมอ